Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van Bikaroo gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website aanvaard de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

1. Definities

Bikaroo Bikaroo, Vennootschap Onder Firma, gevestigd te Assumburg 126, 2135BA te Hoofddorp, geregistreerd bij KvK Den Haag onder dossiernummer 81193157.

Bezoeker Ieder natuurlijk persoon die de website van Bikaroo bezoekt, te bereiken via https://bikaroo.nl, alsmede alle andere websites van Bikaroo, bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.

Gebruiker Iedere bezoeker die zich middels het registratieformulier of aanmelden via social media kanalen heeft aangemeld als Aanbieder of Gebruiker en deze geldende algemene Voorwaarden tijdens dit registratieproces heeft geaccepteerd.

Aanbieder De gebruiker die zijn of haar fiets ter verkoop aanbied via Bikaroo.

Advertentie Een door een Aanbieder op de website geplaatste advertentie.

Extra opvallen Een door Bikaroo aangeboden dienst om een Advertentie extra te laten opvallen op de website.

Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Bikaroo.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Bikaroo drijft een onderneming met als doel in de volgende marktbehoefte te voorzien:

  1. De totstandkoming van een overeenkomt tussen Aanbieder, Bieder of Koper van een via Bikaroo aangeboden advertentie.
  2. De belangen van alle bovengenoemde partijen optimaal te behartigen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Bikaroo in haar reguliere zakelijke activiteiten sluit met Gebruikers. Dergelijke overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding, hetgeen schriftelijk kan geschieden of op digitale wijze via het platform.

3. Verplichtingen Bikaroo

3.1 In de uitvoering van haar dienstverlening is Bikaroo gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat Bikaroo vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en Bikaroo te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

3.2 Bikaroo spant zich in om voor Bezoekers een zo relevant mogelijke gebruikerservaring te creeëren binnen de kaders van de afspraken die zij maakt met Gebruikers. Onderdeel van een relevante gebruikerservaring is helderheid over de meest voorkomende rol die Gebruikers spelen op de markt.

3.3 Bikaroo spant zich in voor een continue en correcte werking van de website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal Bikaroo trachten deze beperkingen op tijdstippen te faciliteren dat Bezoekers hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.

3.4 Bikaroo zal zich inspannen misbruik van de Website te voorkomen. Deze inspanning kan inhouden dat Bikaroo eenzijdig Gebruikers mag weren en onderzoek mag doen naar Gebruikers om overlast tot een minimum te beperken.

3.5 Als Bikaroo misbruik van de Website constateert is zij gehouden handhavend op te treden tegen de partij die zich schuldig maakt aan het misbruik, waarbij Bikaroo bij de bepaling van de mate van sanctionering ervan uit mag gaan dat incidenten niet op zichzelf staan, maar een structureel karakter hebben.

3.5 Bikaroo spant zich in om persoonsgegevens zoals deze door Gebruiker via de Website zijn aangeboden te beschermen wanneer de Website word gebruikt.

4. Verplichtingen Gebruikers

4.1 De diensten van Bikaroo zijn uitsluitend toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijk vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

4.2 De Gebruiker die via de Website een overeenkomst met Bikaroo sluit door gebruik te maken van de Website, heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst te controleren op correctheid. Zolang de Gebruiker gebruikmaakt van de Website, is het de plicht van de gebruiker zijn of haar persoons-, contact- en adresgegevens onverwijld aan Bikaroo door te geven. Bij twijfel over de identiteit van een Gebruiker kan Bikaroo de Gebruiker om een kopie legitimatiebewijs vragen.

4.3 Iedere Gebruiker heeft de plicht zich te onthouden van misbruik. Van misbruik is sprake indien misbruik objectief vast te stellen is en indien deze objectiviteit niet vast te stellen is, op basis van klachten van meerdere gebruikers te kwalificeren als misbruik. Onder misbruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:

  • Als Gebruikers al dan niet onder valse voorwenselen de Website oneigenlijk gebruiken om Gebruikres of derden te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord.
  • Ieder gebruik van de Website waarbij de Gebruiker bij het inrichten van Profielpagina's, het plaatsen of reageren op Advertenties of opzettelijk abusievelijk niet volkomen transparant is over zijn identiteit en rol op de markt met als mogelijk neveneffect een commercieel gewin of een minder optredend commercieel nadeel, dat bij volkomen transparantie naar redelijke verwachting niet of in mindere mate zou hebben opgetreden.
  • Het plegen van acquisitie op Gebruikers anders dan waarvoor de Website bedoeld is (bijvoorbeeld van de opbouw van een concurrerende Website dat primair in min of meer dezelfde behoefte voorziet als de Website).
  • Het verspreiden van geplaatste Advertenteis buiten de Website of op concurrerende platforms zoals bedoeld in bovenstaand lid, tenzij de Gebruiker zelf de Aanbieder van de Advertentie is.
  • Om de continuiteit van de Website op lange termijn te waarborgen, zijn Gebruikers gehouden de naleving van de Voorwaarden te handhaven binnen hun eigen organisatie. Indien Bikaroo constateert dat een Gebruiker misbruik pleegt, dan is Gebruiker verplicht onverwijld dit misbruik te doen beeindigen.

5. Kosten, facturatie en betaling

5.1 Het plaatsen van een Advertentie op Bikaroo is gratis.

5.2 Tijdens het plaatsen van een Advertentie en tijdens het beheren van een Advertentie via het persoonlijke account van de Gebruiker, kan de gebruiker er voor kiezen de geplaatste Advertentie extra onder de aandacht van Bezoekers van Bikaroo te brengen. Kosten voor Extra opvallen worden altijd voorafgaand vermeld en kunnen worden voldaan middels een beveiligde betaalomgeving.

5.3 Extra opvallen, ongeacht welke optie er gekozen wordt is geldig voor een periode van 14 dagen. Bij het verwijderen van een Advertentie komt de geselecteerde opvalmogelijkheid te vervallen en is geen restitutie mogelijk.

5.4 Gebruiker ontvangt van iedere aankoop een digitale factuur welke per e-mail aan het door hem of haar opgegeven e-mailadres word toegezonden. Facturen kunnen enkel tegen hoge uitzondering nogmaals worden opgevraagd. Het opvragen van een kopie- factuur geschied in schriftelijk overleg met Bikaroo (info@bikaroo.nl)

5.5 Bij het uitblijven van het gewenste resultaat na aanschaf van een extra opvalmogelijkheid is geen restitutie mogelijk.

5.6 Indien een Gebruiker geen naleving geeft aan de in artikel 4 genoemde leden, danwel misbruik maakt van de Website in de ruimste zin van het woord, behoud Bikaroo zich het recht toegang tot de Website te ontzeggen en is er geen restitutie van gelden mogelijk.

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht aan haar zijde is Bikaroo niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Bikaroo onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Bikaroo gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

6.3 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming, hetzijn een der partijen die geen nakoming geeft aan een betaalverzoek van Bikaroo, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Bikaroo feiltelijk geen (beslissende) controle op kan uitoefeen.

6.4 Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal Bikaroo daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

7. Beperking aansprakelijkheid

7.1 Hoewel Bikaroo zich inspant de Diensten staands naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Bikaroo of haar leidinggevende ondergeschikten, is Bikaroo niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

7.2 Bikaroo is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kostenloze advisering.

7.3 Bikaroo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van Bikaroo.

7.4 Bikaroo is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriele schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

7.5 Onverminder hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bikaroo jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 150,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangede reeks gebeurtenissen als een gebruitenis geldt).

7.6 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen een jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.

7.7 De Gebruiker vrijwaart Bikaroo tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

8. Overige bepalingen

8.1 Het is Gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Bikaroo en Gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichtingen aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bikaroo.

8.2 Indien enige bepaling van de voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

8.3 Bikaroo kan van tijd tot tijd haar voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar Gebruiker, tenzij vereist door de wet. De Wijzigingen in de voorwaarden zijn van kracht op het moment dat deze op de Website zijn gepubliceerd.

8.4 Alle content op de Website en samenstelling van content van de Website, zoals tekst, plaatjes, logo's, iconen, audio, digitale downloads en software zijn eigendom van Bikaroo en zijn beschermd met copyright.

8.5 Op de overeenkomst tussen Bikaroo en Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.